הדרת נשים במערכת הבריאות

כשקופות החולים נכנעות ללחץ הקיצוניים ומבצעות הפרדה מגדרית בניגוד לחוק בשירותי הבריאות, יש רק תוצאה אחת – פגיעה בבריאות הנשים

30/11/2022

מערכת הבריאות 

מערכת הבריאות היא אחד מהמוקדים המרכזיים של הפרדה והדרה מגדרית במרחב הישראלי. המרכז הרפורמי לדת ומדינה מנהל מאבק מתמשך כנגד קופות חולים הנכנעות ללחצים מטעם המנהיגות החרדית, ונוקטות בפרקטיקות לא חוקיות של הפרדה מגדרית ,דרישות צניעות והדרת נשים מהמרחב הציבורי.  

הפרדה מגדרית 

בשנת 2013 פרסם משרד הבריאות חוזר ובו איסור על מתן שרותים בקופות החולים תוך הפרדה מגדרית ובכלל זה איסור על בניינים נפרדים, כניסות נפרדות, אזורי המתנה נפרדים ושעות קבלה נפרדות. 

דרישות צניעות 

בשנת 2014 פורסם חוזר נוסף שקבע איסור על דרישות צניעות בקופות החולים ובכלל זה נקבע כי על קופת החולים להסיר כל שילוט שיש בו קריאה /הכוונה / דרישה ללבוש "צנוע" בסניפי הקופה, ובכלל זה עליה להדריך את צוות העובדים כי אין להציב דרישה כזאת או להעיר למבקרים/ות על לבושם. חוזר דומה פורסם גם ביחס לבתי חולים. חוזר זה לא נאכף, וקופות החולים ממשיכות להציב דרישות צניעות מלקוחות. ראו למשל מכתב ששלח המרכז לקופת חולים מכבי באוגוסט 2022. 

העלמת נשים ממודעות  

תופעה נוספת שמתקיימת בקופות החולים היא העלמה של דמויות נשים משילוט המוצב בקופות החולים או בפרסומים מטעמן. כך במרכזים הרפואיים מסויימים של הקופות אין תמונות של דמויות נשים, ואף לא של ילדות, ולעומת זאת מוצגות דמויות גברים וילדים. העלמה דמויות הנשים זו אינה מקרית, אלא מבטאת מדיניות מכוונת של אי-הצגת דמויות נשים, מדיניות מפלה, בלתי חוקית ומבזה כלפי נשים. 

בעקבות פניות של המרכז הרפורמי, קבע משרד הבריאות בשלהי 2020 כי נקיטת פעולת הימנעות מפרסום דמיות נשיות כלשהן במרחב הציבורי הינה בגדר הדרת נשים, וכי פעולה זו אסורה בהחלט, וכי על כל פרסום לכלול באופן מידתי דמויות ממגוון המגדרים.  

הוראה זו לא נאכפה והקופות ממשיכות להדיר נשים מפרסומיהם, באופן שיש בו פגיעה בלקוחות הקופה ואף בצוות העובדות והעובדים, נוכח המסר המשפיל לפיו אין מקום לנשים במרחב הציבורי. 

בקיץ 2022 הגיש המרכז הרפורמי לדת ומדינה תביעה בשם לקוחת קופת החולים מכבי ומנהלת המרכז עו"ד אורלי ארז-לחובסקי בעקבות העלמת דמויות נשים ממרכזי הבריאות של קופה בירושלים. נכון לאוגוסט 2022 התביעה מתבררת בבית המשפט. 

 

דילוג לתוכן